ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  อภิธานศัพท์


  แรงหยิบจับทั้งหมด

  แรงหยิบจับแขนโดนเฉลี่ย


  แรงหยิบจับทั้งหมด

  แรงบิดหยิบจับแขนโดนเฉลี่ย


  แรงบิดหมุน

  แรงบิดส่งโดยเฉลี่ยบนแผ่นหมุน


  ระยะชัก

  ค่าโดยเฉลี่ยสาหรับระยะชักแขนโดยรวม


  ความถ

  ค่าความถี่เฉลี่ยสาหรับวงจรประกอบด้วยการเปิ ด การปิ ด และเวลาทาความเย็นเพื่อ ป้ องกันมอเตอร์ ไม่ ให้ร้อนเกินไป โดยค่านี้จะคานวณโดยไม่มี โหลดเข้ากับอุปกรณ์ขับเร้า


  อภิธานศพท์

  เวลาปิ ดแขน

  เวลาแขนเคลื่อนที่เชิงกลหลังจากมอเตอร์เริ่มทางานและก่อนการบีบอัดสปริง


    อภิธานศพท์

  เวลาที่กริปเปอร์ทำางาน

  เวลาทั้งหมดของการเริ่มมอเตอร์ การเคลื่อนไหวของแขน และการบีบสปริงGlossario

  วงจรหน้าท

  อัตราส่วนเวลาที่อุปกรณ์ขับเร้าใช้ ในสถานะทางานกับเวลาที่ใช้ ในการทารอบรวม โดยรวมเวลาทาความเย็น


  อภิธานศพท์

  แหล่งจ่ายไฟ

  Tแรงดันไฟฟ้ าต่อเนื่องที่จาเป็นต่อการจ่ายไฟอุปกรณ์ขับเร้า

   

  กระแสสูงสุด

  กระแสไฟสูงสุดของมอเตอร์ถูก ที่จากัดด้วยแรงดันไฟฟ้ าบัส ความต้านทานไฟฟ้ า ของมอเตอร์ (ที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้) และปัจจัยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับมอเตอร์เชิงเส้น อุปกรณ์ขับเร้าเชิงเส้นแบบไฟฟ้ าและทางนาร่องเชิงเส้น แบบไฟฟ้ า โดยเป็นค่า rms สูงสุด

   

  พลังงานมอเตอร์ที่ไม่ ใช้แปรงถ่าน

  กาลังมอเตอร์แบบไร้แปรงเชิงกลสูงสุด

   

  การเชื่อมต่อ

  ตัวเชื่อมต่อ 3 ขา M8x1 เหล็กกลมแบบมาตรฐาน

   

  สญญาณอินพุตแบบเปิ ด/ปิ ด

  ระบบลอจิกตัวรวบรวมแบบเปิ ดที่ขับเคลื่อนได้ด้วย 24Vdc และ GND

   

  อุณหภูมิการทำางาน

  สาหรับอุณหภูมิห้องให้ดูสภาพการใช้งานขั้นตา่ ซึ่งจากัดโดยเอกลักษณ์ของวัสดุ และความหนืดของนามันหล่อลื่น

   

  ระดับ IP

  ระดับการป้ องกันที่มีต่อการปนเปื้อนของวัตถุของแข็งและนาในปลอกกลที่หุ้ม ไฟฟ้ า

   

  ระดับเสยง

  ระดับเสียงในพืนที ้ ่อุตสาหกรรมใช้เป็ นหน่วยเดซิเบล

   

  มวล

  มวลอุปกรณ์ขับเร้าทั้งหมดที่รวมมอเตอร์ ไร้แปรง

   

  ใบรับรองความสะอาดของห้อง IPA

  Fraunhofer Instutute ให้การรับรองห้องคลีนรูม ISO 146444-1

   

  การรับรอง CE

  ใช้งานกับแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC) ได้ โดยสอดคล้องกับ EN61000-06-2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007

   

  แรงดันไฟฟ้ าบัส

  แรงดันไฟฟ้ าสูงสุดที่จ่ายเมื่อมอเตอร์เริ่มทางาน

   

  แรงสูงสุด

  แรงกระแสสูงสุด

   

  ค่าสมประส ั ทธิ์แรง

  ค่าคงที่ของสัดส่วนโดยตรงระหว่างกระแสป้ อนและกาลังส่งของมอเตอร

   

  แรงบิด

  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กถาวรและสเตเตอร์ที่ทาให้เกิดแรงย้อนเป็ นระยะ บนทุกขา

   

  แรงต่อเนื่อง

  ปริมาณกาลังส่งของมอเตอร์ที่มีกระแสต่อเนื่อง

   

  กระแสไฟต่อเนื่อง

  กระแสไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายให้กับมอเตอร์ ได้ โดยไม่มีกาหนด ซึ่งจะถึงอุณหภูมิ ภายในสูงสุดที่กาหนดไว้ (โดยไม่ร้อนเกินไป).

   

  ความต้านทานเฟส

  ค่าของความต้านทานไฟฟ้ าเทียบเท่าที่วัดได้ผ่านขั้วของเฟสที่อุณหภูมิกาหนดไว้ ล่วงหน้า

   

  การเหนี่ยวนำาเฟส

  การเหนี่ยวนาไฟฟ้ าเทียบเท่าที่วัดได้ ในขั้วของเฟส

   

  BEMF คงท

  แรงดันไฟฟ้ าย้อนกลับที่เกิดขึนเมื ้ ่อมอเตอร์เคลื่อนที่ 1 เมตร/วินาท

   

  ความต้านทานความร้อน

  ความร้อนสูงเกินไปสาหรับกาลังไฟฟ้ าทุกวัตต์ที่หายไปจากมอเตอร

   

  ความร้อนคงที่

  เวลาที่ใช้จนกว่ามอเตอร์ถึงอุณหภูมิสูงสุด

   

  อุณหภูมิเฟสสูงสุด

  อุณหภูมิหมุนสูงสุดที่อนุญาต

   

  ค่า PTC

  ค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (PTC)

   

  แรงดันไฟฟ้ า PTC สูงสุด

  แรงดันไฟฟ้ าสูงสุดที่ใช้กับเทอร์มินัลเทอร์มิสเตอร์ PTC

   

  ตัวแปลงสญญาณป้ อนกลับ ั

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบและวัดตาแหน่งมอเตอร์/แถบเลื่อนตามลาดับ

   

  เอาต์พุตวงจร

  ประเภทของสัญญาณที่สร้างขึนโดยตัวแปลงส ้ ัญญาณป้ อนกลับไปยังตัวควบคุม ABZ: เอาต์พุตที่เพิ่มขึนของคลื ้ ่นสแควร์ SIN/COS: เอาต์พุตตัวเข้ารหัสคลื่นไซน์ HALL: ค่าป้ อนกลับความละเอียดตา่ สาหรับการเฟสมอเตอร

   

  สญญาณเอาต์พุต

  มาตรฐานการสื่อสารที่ใช

   

  การใช้ โมดูลกระแสไฟฟ้ า

  เซ็นเซอร์การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ าสูงสุดที่ได้จากแหล่งจ่ายพลังงาน

   

  ความเร็วใช้งาน

  ความเร็วเซ็นเซอร์สูงสุดเพื่อรับข้อมูลตาแหน่งที่ถูกต้อง

   

  ความละเอียด

  ระดับที่เพิ่มขึนเล็กที ้ ่สุดที่ระบบสามารถทาได


  อภิธานศพท์

  การทำาซ้ำา

  ความสามารถของระบบในการดาเนินการและบารุงรักษามาตรการเดียวกันใน สถานการณ์ปกต

   

  ขั้วแม่เหล็ก

  ระยะทางเชิงเส้นระหว่างขั้วเดียวกันที่ติดต่อกัน (เหนือ > เหนือ; ใต้ > ใต้)

   

  อิมพัลส/ไซน

  อิมพัลส์ที่เพิ่มขึนหรือส ้ ัญญาณรูปคลื่นไซน์ที่รวมอยู่ ในขั้วแม่เหล็กเดี่ยว

  PDF Glossary