ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน

  ตัวปลดตลับบรรจุแบบหลายขั้นของ Gimatic ก่อให้เกิดสุญญากาศได้ โดย ใช้อากาศอัด ๊มสุญญากาศของเรามีขนาดที่ เล็ก มีประสิทธิภาพ และเชื่ อถือ ได้ ซึ่ งเหมาะที่ จะตอบสนองความต้องการด้านการผสานรวมของลูกค้า อีก ทั้งยังช่วยให้ระบบสุญญากาศมีความยืดหยุ่นมากขึน แยกส ้ ่วนได้ และมีน้ํ า หนักเบาอีกด้วย

  ความสามารถในการแยกส่วนได้และความยืดหยุ่นนั้นช่วยให้ตอบสนองต่อ การเปลี่ ยนแปลงในตลาดได้ ซึ่ งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ Gimatic พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ซึ่ งช่วยให้ สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ ใช้พลังงานน้อยลงได้

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน

  ความสามารถในการแยกส่วนได้และความยืดหยุ่นนั้นช่วยให้ตอบสนองต่อ การเปลี่ ยนแปลงในตลาดได้ ซึ่ งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ Gimatic พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ซึ่ งช่วยให้ สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ ใช้พลังงานน้อยลงได้

  เมื่ ออากาศอัด ไหลผ่านหัวฉีด อากาศจะถูกดูดตามกระแสอากาศอัด โดยจะเกิดการดูดในแต่ละขั้น จึงทําให้เกิดสุญญากาศ

   

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน

  ใช้พลังงานน้อยและลดเวลาหยุดทํางาน

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน - lowenergy

  การผสานรวมตลับบรรจุ EJ เข้ากับเครืองจักรนั้นช่วยทําให้เกิดสุญญากาศใกล้กับจุดใช้งานได้ ซึ ่ ่ งทําให้มีการนําพลังานส่วนใหญ่ ไปใช้และเพิ่มความเร็วในการทํางาน อีกทั้งยังคอยขจัดการลดลงของแรงดันและความไม่มีประสิทธิภาพของวงจรสุญญากาศ

   

   

  การผสานรวม - ข้อดี

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน - lowenergy

  ๊มที่ อยู่ ใกล้กับจุดใช้งานช่วยให้:

  • มีประสิทธิภาพดีเยี่ ยม
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ตรวจสอบระบบได้ดีขึน
  • ลดเวลาจับและปล่อยลง

   

  วิธีผสานรวมตลับบรรจุ EJ แบบหลายขั้น

  เพียงแค่เจาะรูและสอดตลับบรรจุดูดเข้าไป ก็ ได้ระบบสุญญากาศแบบผสาน รวมในตัวแล้ว

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน ejmultistage

   

  ิธีผสานรวมตลับบรรจุ EJ แบบหลายขั้น


  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน ejsmall

  ตลับบรรจุ EJ-SMALL อินไลน์สําหรับการผสานรวม

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน eoat

  EOAT แบบกระจายศูนย์ด้วยการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

  ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน ejmedium

  การผสานรวมของตลับบรรจุ EJ-MEDIUM บน EOAT ในการสร้าง ตัวอย่างรวดเร็ว – แอปพลิเคชัน Pick-and-Place

  PDF ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน