ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  ปั๊มสุญญากาศ

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-BA

  EJ-BA

   ๊มสุญญากาศ EJ-BA จะมีท่อร่วมแบบอะลูมิเนียมชุบผิวประกอบอยู่ด้วย ซึ่ งช่วยรับประกันถึงความแข็งแรงระดับสูงและช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดไป พร้อมๆ กัน ๊มเหล่านี้ สามารถผสานรวมกับตลับบรรจุ EJ-MEDIUM ได้ ในรุ่นแบบ 2 และ 3 ขั้นตอนที่ มาพร้อมตัวเก็บเสียงในตัว

   

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-LINE

  EJ-LINE

   ๊ม EJ-LINE มาพร้อมคุณสมบัติด้านสุญญากาศที่ เหนือชั้น ไม่ว่าแรงดัน หลักจะอยู่ ในระดับต่ําหรือมีความผันผวนก็ตาม การออกแบบแบบอินไลน์ เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของขนาดโดยรวม ตัวเครืองแบบอะลูมิเนียมจะให้ ่ ความแข็งแรงสูง เกลียวในพอร์ตสุญญากาศทําให้ถ้วยดูดสามารถจับยึดได้ โดยตรง จึงไม่จําเป็ นต้องใช้ท่อหรืออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม/span>

   

  ปั๊มสุญญากาศ EJ_SYS

  EJ-SYS

  สายผลิตภัณฑ์ ๊มสุญญากาศรุ่น EJ-SYS จะช่วยให้การวัดขนาดและการติด ตั้งในวงจรสุญญากาศเป็ นไปโดยง่ายยิ่งขึน ้ ๊มสุญญากาศที่ เหมาะสําหรับ วงจรทั้งแบบแยกศูนย์และแบบรวมศูนย์ เนื่ องจากอัตราแรงดูดสูงของรุ่น EJ-SYS-LARGE

   

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-SLG

  EJ-SLG

  ๊มสุญญากาศ EJ-SLG จะมีตัวเรือน POM ประกอบอยู่ด้วย ซึ่ งช่วยให้ ๊มมี น้ํ าหนักน้อยและขนาดกะทัดรัดอย่างมาก ทั้งโซลูชัน EJ-SLG MEDIUM และ EJ-SLG LARGE มี ให้เลือกใช้งานในรุ่นแบบสองและสามขั้นตอน ที่ มาพร้อมตัวเก็บเสียงในตัว ความเป็ นไปได้ที่ จะมีการจัดวางล่วงหน้าด้วยสวิตช์สุญญากาศแบบดิจิทัล จาก Gimatic ที่ได้รับการปรับเทียบไว้ล่วงหน้า รุ่น VACSW-3N203-G (PNP) และ VACSW-3M203-G (NPN)

   

   

  EJ-ATM

   ๊มสุญญากาศที่ พัฒนาขึนสําหรับการใช้งานที ้ ่ ผ่านการซีลซึ่ งจําเป็ นต้องมี การปลดปล่อยบรรยากาศเนื่ องจากสุญญากาศมีระดับสูง ทั้งนี้ เพื่ อลดเวลา ที่ใช้ ในการแยกวัตถุที่ได้รับการจัดการและเพื่ อช่วยให้เครื่ องมือหยิบจับ เคลื่ อนที่ได้เร็วยิ่งขึน้ คุณสมบัติหลัก ได้แก่ น้ํ าหนักเบา การใช้พลังงานต่ํา และการติดตั้งที่ ง่ายดาย

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-ATM

   

  EJ-BLOWOFF

   ๊มสุญญากาศ EJ-BLOW OFF เป็ นตัวเลือกที่ เหมาะสมสําหรับการนําไป ใช้ ในการหยิบและปล่อยแบบความถี่ สูง ถังกระจายแรงลมในตัวช่วยให้สามารถปล่อยวัตถุที่ จัดการอยู่ ได้รวดเร็ว อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ตลับบรรจุ EJ-MEDIUM สะอาดอยู่ เสมอ จึงช่วยหลีกเลี่ ยงการอุดตันโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ มีฝุ่ น พร้อม ใช้งานในเวอร์ชันที่ มีตลับบรรจุ EJ-MEDIUM สองขั้นตอน 1 กับ 2

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-BLOWOFF

   

  EJ-MLG

  งานออกแบบของ ๊มสุญญากาศ EJ-MLG (ตัวใน POM) สามารถผสาน รวมตลับบรรจุสูงสุด 4 EJ-LARGE ที่ มี 2 หรือ 3 ระยะ ทําให้ ๊มสุญญากาศ เป็ นผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วนได้และยืดหยุ่น พัฒนาขึนสําหรับการใช้งาน ้ แบบรวมศูนย์เป็ นหลักเพื่ อจัดการถ้วยดูดหลายถ้วยพร้อมกันหรือผู้ ใช้วงจร สุญญากาศหลายคน

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-MLG

   

  EJ-BBT

  ครืองสร้างสุญญากาศ EJ-BBT ใช้หลักการโคแอนดา (Coanda) ทําให้ ่ สามารถสร้างอัตราแรงดูดสูงที่ ระดับสุญญากาศต่ํา มีประโยชน์เป็ นพิเศษ เมื่ อใช้งานกับวัตถุที่ มีความพรุนและบอบบาง เหมาะสมสําหรับการจัดส่ง วัสดุขยะ (ชิพ) หรือพืนผิวทําความเย็นที ้ ่ มีอุณหภูมิสูง

  ปั๊มสุญญากาศ EJ-BBT

   

  PDF ปั๊มสุญญากาศ