ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต

  อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต

  EOAT คืออะไร
  EOAT เป็ นโครง (พร้อมเครืองมือทุกอย่างที ่ ่จเป็ น) ที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์สาหรับการ ขนย้ายของออกจากเครืองฉีดขึ ่ นรูปพลาสติก ้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

  • นาส่วนทีขึ ่ น้ รูปแล้วออกจากแม่พิมพ
  • หนีบเอาไว้ ให้แน่น
  • แยกส่วนทีขึ ่ น้ รูปออกจากแกนหัวฉีด
  • จับหัวฉีดหลังจากการตัด
  • หย่อนหัวฉีดลงในเครือง ่ รี ไซเคิล
  • ขนย้ายส่วนทีขึ ่ น้ รูปวางบนพาเลตหรือสายพาน

  • What is the EOAT? 

  End of Arm

  End of Arm
  End of Arm

  QC

  • ตัวเปลียน ่ อุปกรณ์แบบรวดเร็วเพื่อ การเชื่อมต่อที่ง่ายระหว่างหุ่นยนต์ กับ EOAT
  • มี 15 รุ่น และ 5 ขนาดทีบรร ่ ทุกนา หนักได้มากถึง 75 กิ โลกรัม
  • การเชื่อมต่อแบบนิวแมติกและแบบ ไฟฟ้ า
  • วาล์วระบายอากาศ
  • ตัวล็อกตัวเปลียน ่ อุปกรณ์แบบรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัย
  • การระบุความถีค่ ลืน่ วิทยสุ าหรับการ ระบุชนิดของ EOAT
  End of Arm
  End of Arm
  End of Arm

  EMB

  • โครงอะลมู ิเนียมสาหรับการสร้าง กรอบ EOAT
  • น็อตออกแบบพิเศษสาหรับการยึดที่ แน่นหนา
  • การชุบผิิวอะลมู ิเนียมเป็ นสีดาและ สีเงิน
  • รูปทรงสี่เหลียม ่ จตั รุ ัสหรือวงกลม
  • มี ให้เลือกถึง 15 ขนาด
  End of Arm
  End of Arm
  End of Arm

  MFI

  • ฉากยึดสาหรับติดตั้งตัวกระตุ้นลงบน โครงสร้าง
  • มคาส ี ั่งมากกว่า 500 แบบ เพือการ ่ จัด วางที่สมบูรณ์แบบ


  Tooling (EOAT)

  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)

  กริปเปอร

  • กริปเปอรน์ ิวแมติกนิ้วเดียวหรือ สองนิ้ว
  • กริปเปอร์แบบขยาย
  • กริปเปอร์แบบขยาย
  • สาหรับหยิบจับแกนหัวฉีด
  • สาหรับการวางตาแหน่งที่ใส่ ได้อย่าง ถูกต้อง
  • มคาส ี ั่งมากกว่า 200 รายการสาหรับ EOAT โดยเฉพาะ
  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)

  VS

  • ตัวหยิบจับแบบถ้วยสุญญากาศ
  • ส่วนกันสะเทือนแบบมีสปริงภายใน
  • แบบหมุนได้หรือหมุนไม่ ได
  • วัสดุจากยางแบบไมทิ้ ่ งรอย
  • มคาส ี ั่งมากกว่า 500 รายการสาหรับ การทาพลาสติกโดยเฉพาะ
  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)

  GN

  • ีมตัดสาหรับการตัดออกจากแม่พิมพ
  • ีแบบกรรไกรหรือแบบกิ โยติน
  • คีมตัด 10 ขนาด
  • ใบมีดทีส่ ับเปลียนไ ่ ด
  Tooling (EOAT)
  Tooling (EOAT)

  SB

  • กล่องจับสัญญาณสาหรับการประมวล ผิลสัญญาณจากตัวกระตุ้น

  PDF อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต