ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  ทฤษฎีสุญญากาศ

  ทฤษฎีสุญญากาศ

  ิ่งระดับสุญญากาศสูงเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้พลังงานมาก

  เมื่อสุญญากาศสร้างขึ้นข้างในถ้วยดูดที่ตั้งบนพื้นผิว ถ้วยดูดจะยึดตามสภาพพื้นผิวด้วยตนเองและด้วยแรงดันภายนอกที่สูงกว่า แรงยกมีสัดส่วนตามพื้นผิวสัมผัส และระดับสุญญากาศ หากระดับสุญญากาศเพิ่มจาก 60% เป็น 90% แรงยกจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.5 เท่า ในการจำากัดการใช้พลังงาน ควรที่จะจำากัดระดับสุญญากาศและ เพิ่มพื้นที่ผิวของถ้วยดูดแทน

  ทฤษฎีสุญญากาศ พื้นผิวและโครงสร้าง

  พื้นผิวและโครงสร้าง

   

  นอกจากการเน้นที่ขนาดของวัตถุ การประเมินเชิงสายตาสามารถกำาหนดได้ว่าวัตถุมีลักษณะโค้งหรือแบนราบ สิ่งสำาคัญคือการใช้ถ้วยดูดที่พอเหมาะพอดีกับพื้นผิวที่สุด ส่วนช่วยเสริมมาจากการวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุ การตรวจประเมินอย่างรอบคอบมากขึ้นจะทำาให้ทราบถึงระดับความขรุขระซึ่งนอกจากจะจำากัดการใช้ถ้วยดูดแล้วยังบ่งบอกการรั่วไหลได้

  ทฤษฎีสุญญากาศ ความพรุน

  ความพรุน

   

  ความพรุนของวัสดุคืออะไร? คำาถามนี้สำาคัญมากสำาหรับการนิยามรูปแบบของถ้วยดูดและการวัดขนาดของปั๊ม ความพรุงนิยามได้ถึงจำานวนอากาศที่แรงดันบรรยากาศ ไหลผ่านวัสดุที่ต้องกด อากาศไม่สามารถไหลผ่านแก้วได้ในขณะที่กระดาษเต็มไปด้วยรูพรุนเล็ก ๆ

  ทฤษฎีสุญญากาศ วัสดุ

  วัสดุ

  จำาเป็นต้องตรวจสอบอุณหภูมิการทำางานที่จำาเป็นในการใช้งานบางประเภท หารอุณหภูมิสูงเกินไป เช่นในการขึ้นรูปด้วยความร้อน หรือต่ำาเกินไป จำาเป็นต้องใช้ถ้วยดูดที่มีส่วนประกอบพิเศษ ซิลิโคนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแม้จะเสี่ยงที่จะ ปล่อยอนุภาคขนาดเล็ก (เฮโล) ซึ่งทำาให้ยากต่อการทาสีในขั้นตอนต่อไป ในกรณีนี้ ถ้วยดูด HNBR ของเราจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

  ทฤษฎีสุญญากาศ การเลือกถ้วยดูด

  การเลือกถ้วยดูด

  เมื่อกำาหนดน้ำาหนักและขนาดของวัตถุได้แล้ว ต้องกำาหนดประเภทและเส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วยดูดเช่นกัน ใช้ถ้วยดูดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อลดระดับสุญญากาศ แนวทางดังกล่าวมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ระยะเวลาเคลื่อนย้ายน้อยลง การใช้พลังงานน้อยลง และอายุถ้วยดูดนานขึ้น

  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์

  ค่าพารามิเตอร์

  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ แรงยก [N] ซึ่งตั้งฉากกับ พื้นผิวที่ระดับสุญญากาศ ต่างๆ
  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ แรงยก [N] ซึ่งขนานกับพื้น ผิวที่ระดับสุญญากาศต่างๆ
  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ รัศมีส่วนโค้งต่ำาสุด
  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ ปริมาณ
  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ใ น แ น ว ตั้ ง สูงสุด
     
  ทฤษฎีสุญญากาศ ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ

  ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ

  • ใช้ถ้วยดูดที่เหมาะสำาหรับการใช้งาน
  • ใส่ใจประเภทของวัสดุที่ใช้และโครงสร้างของพื้นผิว
  • กำาหดนประเภทของวัสดุถ้วยดูดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ออกแบบระบบที่มีปัจจัยความปลอดภัยที่เหมาะสม
  • รู้แรงไดนามิกที่มีผลต่อการใช้งาน
  • กระจายถ้วยดูดไปสู่จุดศูนย์กลางของแรงโนเมถ่วง
  • ใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งาน
  • พิจารณาถึงขั้นตอนสุดท้ายของพื้นผิว

  PDF ทฤษฎีสุญญากาศ